Kuligi.EU

Regulamin udziału w kuligach

Regulamin kuligów realizowanych od dnia 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku

wraz z regulaminem usługi gastronomicznej

świadczonej razem z kuligiem

organizowanych przez firmę Zakopane – iNFO Wojciech Bieniek

 

I. Objaśnienie pojęć niezbędnych do zawarcia umowy oraz interpretacji niniejszego Regulaminu.

 

  1. Za Realizatora kuligu uważa się firmę: Zakopane – iNFO Wojcieh Bieniek, z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Witkiewicza 8, NIP: 7361556886.

  2. Za Klienta uważa się osobę, która zawarła z Realizatorem umowę polegającą na sprzedaży przez Realizatora na rzecz tej osoby usługi o nazwie „KULIG” lub „KULIG – WYJĄTKOWA OKAZJA”

  3. Usługa o nazwie „KULIG” obejmuje zorganizowanie przejazdu zaprzęgiem ciągniętym przez konie tj. sanie, powóz, bryczka, fasiąg drabiniasty na wyznaczonej i uzgodnionej wcześniej trasie, opisanej w ofercie.

  4. Usługa o nazwie „KULIG – WYJĄTKOWA OKAZJA” obejmuje zorganizowanie przejazdu zaprzęgiem ciągniętym przez konia lub większą ilość koni tj. sanie, powóz, bryczka, fasiąg drabiniasty na wyznaczonej i uzgodnionej wcześniej trasie, opisanej w ofercie oraz usługę gastronomiczną i dodatkowe atrakcje, szczegółowo opisane w ofercie usługi, podlegające dodatkowej opłacie.

 

II. Rezerwacji dokonuje się za pomocą internetu lub telefonicznie.

 

III. Rezerwacji internetowej dokonuje się poprzez przesłanie do Realizatora wypełnionego formularza rezerwacyjnego on-line, dostępnego na stronie internetowej Realizatora. Po przesłaniu wypełnionego formularza rezerwacyjnego Klient zostaje dopisany do wstępnej listy rezerwacyjnej. Realizator zobowiązuje się do przekazania informacji zwrotnej potwierdzającej dopisanie Klienta – zgodnie z danymi zawartymi we formularzu rezerwacyjnym, do wstępnej listy rezerwacyjnej oraz wskazania numeru konta, na które należy wpłacić należność za usługę lub dokonać wpłaty rezerwacyjnej, poprzez przesłanie przez Realizatora na wskazany przez Klienta adres poczty email wiadomości o stosownej treści.

 

IV. Rezerwacji telefonicznej dokonuje się poprzez podanie dyspozytorowi danych zawartych w formularzu rezerwacyjnym on-line. Po dokonaniu rezerwacji telefonicznej Klient z rezerwacji telefonicznej zostaje dopisany do wstępnej listy rezerwacyjnej. Realizator zobowiązuje się do przekazania informacji zwrotnej potwierdzającej dopisanie Klienta z rezerwacji telefonicznej do wstępnej listy rezerwacyjnej, oraz wskazania numeru konta na które należy wpłacić należność za usługę lub dokonać wpłaty rezerwacyjnej, poprzez przesłanie na wskazany przez Klienta z rezerwacji telefonicznej numer telefonu komórkowego wiadomości tekstowej (sms). Klient po otrzymaniu wiadomości od Realizatora, obowiązany jest odesłać mu wiadomość potwierdzającą otrzymanie wiadomości tekstowej z danymi do przelewu.

 

V. Po uregulowaniu należności Realizator wpisuje Klienta lub Klienta z rezerwacji telefonicznej na listę rezerwacji zatwierdzonych i przesyła na wskazany przez Klienta adres email bilet on-line, który Klient zobowiązany jest wydrukować i przedstawić Realizatorowi w dniu realizacji usługi. Po dokonaniu wpłaty rezerwacyjnej Klient otrzymuje od Realizatora potwierdzenie dokonania wpłaty rezerwacyjnej. Klient z rezerwacji telefonicznej zobowiązany jest odebrać bilet w biurze Realizatora wyłącznie od poniedziałku do soboty w godzinach pracy biura Realizatora lub w terminie i przedziale godzinowym wysłanym w odpowiedzi na rezerwację. Nie jest możliwy odbiór biletu przed samym rozpoczęciem realizacji usługi, jak również w dniach gdy biuro Realizatora jest nieczynne (niedziela, dni ustawowo wolne od pracy, Święta).

 

VI. W wypadku uregulowania przez Klienta wyłącznie wpłaty rezerwacyjnej, odbiór biletu będzie mógł nastąpić w biurze Realizatora, wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, po opłaceniu całości usługi. Nie jest możliwe uzupełnienie wpłaty i odbiór biletu przed samym rozpoczęciem realizacji usługi, jak również w dniach gdy biuro Realizatora jest nieczynne (niedziela, dni ustawowo wolne od pracy oraz Święta).

 

VII. Prawa należne Klientowi w związku z zakupem usługi świadczonej przez Realizatora zaczynają przysługiwać od chwili zaksięgowania wpłaty rezerwacyjnej dokonanej przez Klienta na rachunku wskazanym przez Realizatora, jak również po uregulowaniu ceny za usługę lub dokonania wpłaty rezerwacyjnej w biurze Realizatora.

 

VIII. Oświadczenie woli o przystąpieniu Klienta do umowy uważa się za wyrażone poprzez wpłatę zadatkową połowy kwoty stanowiącej cenę usługi, na konto realizatora (wpłata rezerwacyjna). Wpłatę rezerwacyjną należy dokonać w terminie wskazanym przez Realizatora, podanym w wiadomości sms lub emil wysyłanej do Klienta jako informacja zwrotna z potwierdzeniem wpisania Klienta na wstępną listę uczestników. Wpłatę rezerwacyjną uważa się za dokonaną po jej zaksięgowaniu na wskazanym przez Realizatora koncie lub po przesłaniu przez Klienta Realizatorowi potwierdzenia dokonania wpłaty. Niedokonanie wpłaty rezerwacyjnej we wskazanym przez Realizatora terminie, uważa się za oświadczenie klienta o rezygnacji z zakupu usługi.

 

IX. Rezygnacja przez Klienta z usługi możliwa jest najpóźniej w terminie 8 dni przed datą realizacji usługi. W takim wypadku Realizator zobowiązany jest zwrócić wpłaconą przez Klienta kwotę w terminie 14 dni. Odwołanie rezerwacji w terminie późniejszym nie wywołuje skutków prawnych. Rezygnacja z usługi powoduje przepadek kwoty rezerwacyjnej lub pełnej kwoty usługi na rzecz Realizatora.


Na termin sylwestrowy
31 grudnia obowiązują inne zasady dotyczące sprzedaży oraz rezygnacji: kulig sylwestrowy uznaje się za sprzedany po przekroczeniu dnia 9 grudnia br., po tym terminie tj. od dnia 10 grudnia danego roku KLIENTOWI nie przysługuje zwrot dokonanej wpłaty.

Rezygnacja KLIENTA w terminie 10 listopada br. - 9 grudnia br. KLIENTOWI przysługuje zwrot w wysokości 50% kwoty łącznej ustalonej w odpowiedzi na rezerwację.

 

 

X. Całość należnej za usługę kwoty należy uiścić najpóźniej w dniu realizacji usługi, w godzinach pracy biura Realizatora. W razie niedopełnienia przez Klienta obowiązku płatności, Realizatorowi przysługuje prawo do zaniechania świadczenia usługi na rzecz Klienta pozostającego w opóźnieniu z nieuregulowaną płatnością. Klient nie może w tym przypadku żądać zwrotu wpłaconej dotychczas kwoty.

 

XI. Za moment rozpoczęcia realizacji usługi uważa się chwilę wejścia przez Klienta do wyznaczonego pojazdu. Wejście może nastąpić dopiero po uprzednim otrzymaniu przez Klienta od Realizatora biletu na przejazd z numerem pojazdu. Samowolne zajmowanie miejsc w pojazdach bez posiadania biletu lub zajmowanie miejsc w pojazdach oznaczonych innym numerem, niż wskazany na otrzymanym przez Klienta bilecie, jest zabronione. Realizatorowi przysługuje uprawnienie do ustnego wskazywania miejsca w saniach, w przypadku gdy na bilecie nie ma podanego odpowiedniego numeru. Ustne wskazanie miejsca przez Realizatora jest wiążące dla Klienta.

 

XII. Niewykorzystanie przez Klienta jakichkolwiek świadczeń zapewnianych przez realizatora w ramach usługi nie może stanowić podstawy do żądania zwrotu lub obniżenia kosztów poniesionych przez Klienta.

 

XIII. Rodzaje transportu kuligowego:

 

  1. Sanie – 4-osobowy pojazd zaprzęgany do konia, stanowi podstawowy środek transportu, zapewniany przez Realizatora w warunkach pogodowych umożliwiających przejazd pojazdem na płozach. Na specjalne zamówienie istnieje możliwość zorganizowania przejazdu saniami 8-osobowymi.

  2. Bryczka – 4-osobowy pojazd zaprzęgany do konia, stanowi podstawowy środek transportu zapewniany przez Realizatora.

  3. Fasiong drabiniasty – 8-osobowy pojazd zaprzęgany do konia lub 2 koni.

  4. Wóz – 12-osobowy pojazd zaprzęgany do konia lub 2 koni.

 

XIV. W przypadku, kiedy w przejeździe saniami/bryczką biorą udział mniej niż 4 osoby, fasiągiem drabiniastym mniej niż 8 osób a wozem mniej niż 12 osób – doliczana jest dodatkowa opłata za puste miejsca która musi zostać pokryta solidarnie przez pozostałe osoby z pojazdu, jeżeli wcześniej zadeklarowały one chęć przejazdu w mniejszym gronie osób.

 

XV. W przypadku gdy Realizator dokona sprzedaży wszystkich miejsc na dany Kulig, Klient który wyraża chęć wzięcia udziału w tym Kuligu i deklaruje liczbę osób chętnych do wzięcia udziału w Kuligu, która jest mniejsza aniżeli liczba miejsc w pojeździe, obowiązany jest pokryć koszt przejazdu razem z opłatą za puste miejsca w pojeździe, który na żądanie Klienta został dodatkowo zamówiony, chyba że do rozpoczęcia realizacji Kuligu organizator dokona sprzedaży biletów na pozostałe wolne miejsca.

 

XVI. Bilet na przejazd saniami, dorożką, fasiągiem drabiniastym lub wozem obejmuje precyzyjne wskazanie numeru pojazdu. Klient obowiązany jest dostosować się obowiązującej numeracji poprzez zajęcie miejsca wskazanego na bilecie. Decyzją Realizatora numeracja może zostać pominięta i zastąpiona ustnym wskazaniem miejsca przez Realizatora. Ustne wskazanie miejsca przez Realizatora jest wiążące dla Klienta.

 

XVII. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności powstałe w trakcie realizacji Kuligu z przyczyn niezależnych od Realizatora tj. kwalifikowanych jako działanie siły wyższej lub działanie osób trzecich nie uczestniczących bezpośrednio w wykonaniu Kuligu przewidzianego w umowie.

 

XVIII. W szczególności Realizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności powstałe w trakcie realizacji Kuligu z uwagi na nagłą zmianę warunków atmosferycznych, której nie dało się przewidzieć z odpowiednim wyprzedzeniem w czasie, gwarantującym prawidłowe dostosowanie rodzaju usług świadczonych przez Realizatora do panujących warunków atmosferycznych.

 

XIX. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Realizator zastrzega sobie prawo zmiany rodzaju pojazdu, który ma zostać użyty do realizacji usługi.

 

XX. Jeżeli w trakcie realizacji Kuligu siła wyższa, osoby trzecie niezwiązane z realizacją usługi lub warunki atmosferyczne spowodują, iż dojazd do miejsca oznaczonego jako koniec trasy Kuligu nie będzie możliwy i zaistnieje konieczność przerwania Kuligu lub dalszej realizacji usługi bez możliwości użycia środka transportu zapewnionego przez Realizatora, a przejechana została już znaczna część trasy Kuligu (ponad połowa), nie może stanowić to podstawy do żądania zwrotu lub obniżenia kosztów poniesionych przez Klienta. Realizator nie ponosi za to odpowiedzialności.

 

XXI. Opis trasy wskazany w ofercie usługi jest opisem przybliżonym. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy, w zależności od warunków atmosferycznych panujących w trakcie realizacji usługi.

 

XXII. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione, zniszczone przez nieuwagę Klienta.

 

XXIII. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania lub zaniechania Klienta związane z realizacją obowiązków Klienta przy wykonywaniu usługi, w szczególności za niezgłoszenie się Klienta we wskazanym terminie na miejscu zbiórki przed rozpoczęciem realizacji usługi. Takie działanie lub zaniechanie nie może stanowić podstawy do żądania zwrotu lub obniżenia kosztów poniesionych przez Klienta. Spóźnienie lub niestawienie się na Kulig lub etapy pośrednie w ustalonym terminie traktowane jest jak rezygnacja z imprezy, bez prawa do zwrotu należności.

 

XXIV. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń powstałych w trakcie realizacji usługi, będących następstwem błędów osób powożących pojazdami lub działania osób trzecich, nie będących związanych bezpośrednio z realizacją usługi, a w szczególności nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa.

 

XXV. Klient odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie w trakcie realizacji usługi Realizatorowi, osobom którymi Realizator posłużył się w czasie realizacji usługi oraz osobom trzecim, jak również za szkody wyrządzone przez małoletnich pozostających pod jego pieczą.

 

XXVI. Realizator ma prawo odmówić Klientowi świadczenia usługi, jeżeli Klient znajduje się w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub środków psychoaktywnych, jak również w sytuacji gdy Klient zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników Kuligu, osób którymi Realizator posłużył się w czasie realizacji usługi oraz osób trzecich.

 

XXVII. W przypadku samowolnego opuszczenia kuligu przez Klienta na którymkolwiek etapie realizacji usługi, Realizator nie ponosi za to odpowiedzialności, a w szczególności nie jest on obowiązany do zapewnienia dojazdu powrotnego dla takiej osoby.

 

XXVIII. Jeżeli świadczona przez Realizatora usługa Kuligu obejmuje również tzw. usługę gastronomiczną, a warunki atmosferyczne uniemożliwiają dojazd pojazdów zaprzęgowych do lokalu, w którym ma być świadczona usługa gastronomiczna, i zachodzi potrzeba pieszego przejścia pomiędzy końcowym punktem przejazdu a lokalem, nie może to być uznane za niedotrzymanie warunków umowy przez Realizatora.

 

XXIX. Usługa gastronomiczna nie obejmuje imiennej rezerwacji miejsc w lokalu, w którym usługa ma być świadczona. Miejsca zajmowane są przez Klientów w sposób dowolny.

 

XXX. W związku z faktem, iż usługa Kuligu świadczona jest w znacznej części poza lokalem, na świeżym powietrzu i nie da się w sposób precyzyjny przewidzieć warunków pogodowych oraz temperatury, udział uczestników w Kuligu następuje na własną odpowiedzialność Uczestnika.

 

XXXI. Uczestnik licząc się z warunkami pogodowymi na własną odpowiedzialność podejmuje decyzję o udziale w Kuligu pozostających pod jego pieczą małoletnich.

 

XXXII. Realizator zastrzega sobie prawo odwołania kuligu z atrakcjami towarzyszącymi z przyczyn od siebie niezależnych, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Realizator może odwołać kulig z atrakcjami towarzyszącymi także na skutek niskiej frekwencji lub warunków atmosferycznych, o ile w ofercie kuligowej przewidziano taką ewentualność. W tym celu Realizator powiadamia Klienta o odwołaniu kuligu z atrakcjami towarzyszącymi w formie pisemnej (sms, email) lub telefonicznie w przeddzień kuligu. W tym wypadku Realizator zobowiązany jest zwrócić Klientowi wpłacone przez niego pieniądze w terminie 14 dni. Odwołanie kuligu (w dniu kuligu, przed planowaną godziną rozpoczęcia kuligu) na skutek warunków atmosferycznych wymagać może potrącenia przez Realizatora opłaty za koszt obsługi rezerwacji oraz koszt związany z przygotowaniem usługi w wysokości 10% od kwoty ustalonej za udział Klienta w kuligu.

 

XXXIII. Klient – uczestnik Kuligu ma prawo do wykonywania fotografii, nagrań filmowych i nagrań dźwiękowych w trakcie realizacji usługi – tylko do własnego, użytku. W przypadku zamiaru rozpowszechniania wykonanych w trakcie realizacji usługi fotografii, nagrań filmowych i nagrań dźwiękowych dla celów komercyjnych (marketingowych, reklamowych, zarobkowych), Klient zobowiązany jest poinformować o tym Realizatora i uzyskać jego zgodę. Wykorzystywanie fotografii, nagrań filmowych i nagrań dźwiękowych wykonanych w trakcie realizacji usługi dla celów komercyjnych (marketingowych, reklamowych, zarobkowych) bez zgody Realizatora jest zabronione.

 

XXXIV. Wzięcie udziału w Kuligu jest równoznaczne ze zgodą Klienta na wykorzystanie jego wizerunku znajdującego się na materiałach fotograficznych i nagraniach filmowych wykonanych przez Realizatora w trakcie usługi, do celów marketingowych i reklamowych Realizatora.

 

XXXV. W wypadku nie wyrażenia przez Klienta zgody na wykorzystanie jego wizerunku, Klient obowiązany jest poinformować o tym Realizatora lub fotografa wykonującego zdjęcia. Podczas wykonywania zdjęć w trakcie realizacji usługi Klient informuje fotografa, iż nie wyraża zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku. Celem identyfikacji na etapie selekcji zdjęć do materiałów reklamowych, Klient nie wyrażający zgody na wykorzystanie jego wizerunku umożliwi fotografowi wykonanie fotografii z bliskiej odległości lub w inny sposób określony przez fotografa, co pozwoli Realizatorowi na przejrzystą identyfikację osób nie wyrażających zgody na wykorzystanie ich wizerunku.

 

XXXVI. Poprzez zawarcie umowy z Realizatorem, każdy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rezerwacyjnym lub podanych telefonicznie dyspozytorowi przez Realizatora na cele związane ze świadczeniem usługi będącej przedmiotem zawartej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o RODO. Zgodnie z ustawą RODO jesteśmy administratorem danych otrzymanych w związku z zawarciem umowy, dane nie są udostępniane osobom/podmiotom trzecim.

 

XXXVII. Wszelkie fotografie przedstawione w ramach realizacji usługi mają charakter poglądowy. Stan rzeczywisty realizowanch opcji kuligowych może różnić się od opcji prezentowanych na fotografiach.

 

XXXVIII. Prezentacja realizowanych kuligów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a jedynie informacje umożliwiające dokonanie wyboru opcji kuligowej.

 

XXXIX. Prezentowane ceny są cenami brutto (zawierają wliczony podatek), mogą być dostosowane w zależności od miejsca realizowanego kuligu, trasy kuligu, miejsca biesiadowania, liczby uczestników, ustaleń dodatkowych.

 

XL. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

XLI. W razie konieczności rozstrzygnięcia sporów wynikłych z niniejszej umowy Sądem właściwym do rozpoznania jest Sąd Rejonowy w Zakopanem.

 

Treść powyższego regulaminu jest objęta prawem autorskim – kopiowanie, wzorowanie się na powyższej treści, przerabianie służące do celów komercyjnych (uzyskania korzyści majątkowych) ZABRONIONE.

 

 

2007 - 2023 ©   Zakopane-iNFO

Wiosna, lato, jesień przejażdżki konne w Zakopanem

Zapraszamy do udziału w kuligach realizowanych wiosną, latem i jesienią.

Oferujemy przejażdżki bryczkami, wozami lub fasiongami w Zakopanem oraz pobliskimi wiejskimi trasami z ładnymi widokami.

Każda przejażdżka może być połączona z innymi oferowanymi przez nas atrakcjami np. ogniskiem, imprezą w szałasie góralskim, przygrywaniem góralskich muzykantów, góralską biesiadą. 

KALKULATOR KULIGOWY

Wypełnij poniższe pola, aby zobaczyć cenę łączną za udziął w kuligu